Kontakt na personálne oddelenie

V prípade záujmu o zamestnanie nám môžete poslať profesijné informácie o sebe na e-mail: personalne@viapharma.sk

Ďakujeme všetkým kandidátom, ktorí sa u nás uchádzajú o zamestnanie. Všetky žiadosti budú spracované v priebehu pár pracovných dní. Vyhradzujeme si však právo kontaktovať iba vyhradených uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Voľné pracovné pozície obsadzuje naša spoločnosť prostredníctvom inzercie na stránke www.profesia.sk .
Ak však máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov sme povinní zlikvidovať osobné údaje neúspešných uchádzačov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Súhlas“) udeľujem súhlas spoločnosti ViaPharma SK s. r. o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracovávaním mojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie a to na obdobie 6 mesiacov odo dňa poskytnutia súhlasu. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov :
Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Preto si prečítajte pozorne túto informáciu.

Online dotazník uchádzača o zamestnanie

Dátum:
04.03.2024
Doterajšie zamestnania: Názov zamestnávateľa Doba zamestnania Roky od - do Funkcia, pracovná náplň Dôvod skončenia pracovného pomeru

VYHLÁSENIE:
Vyhlasujem, že som uviedol/a pravdivé informácie a som si vedomý/á toho, že každé skreslenie informácií môže ohroziť moje prijatie alebo zotrvanie v zamestnaní vo Vašej firme.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vyhlasujem, že som dobrovoľne poskytol/a svoje osobné údaje uvedené v dotazníku prevádzkovateľovi: ViaPharma SK s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 36460567 , a to za účelom získania zamestnania.
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje v rozsahu tohto dotazníka, budú zaradené do databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorú vedie prevádzkovateľ, po dobu 6 mesiacov od ich poskytnutia a budú spracúvané len osobami, ktoré sú oprávnené nakladať s osobnými údajmi. Po tejto dobe budú bezpečne zlikvidované. Osobné údaje prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje a poskytuje ich tretím stranám len na základe osobitných zákonov. Cezhraničný prenos osobných údajov prevádzkovateľ nevykonáva. Som si vedomý, že svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti ViaPharma SK s. r. o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zo@eurotrading.sk

Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, poskytovanie prispôsobených reklám alebo obsahu a analýzu našej návštevnosti. Kliknutím na „Súhlasím“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie.